:
"พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"  
 

งบทดลองแขวงทางหลวงพะเยา ปี งบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธุ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

สรุป บัญชีแขวงทางหลวงพะเยา ปีงบประมาณ 2561

บัญชีวัสดุคงคลัง ปี 61
บัญชีกระทบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากธนาคาร
บัญชีเงินสดในมือ
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายบัญชีเจ้าหนี้ ก.ย.61
งบทดลองประจำงวดที่ 1-16 ปี 2561


.......โทร. 054-431076....

 

 

 
รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ป.ป.ช
 
 
 
.
>