:
"พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"  
 
 
ขออนุญาตติดตั้งป้าย พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535  
 
ขออนุญาตทำทางเชื่อม พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549  
 
ขออนุญาตทำการใด ๆ ในเขตทางหลวง องค์ความรู้ ( Knowledge Management )  
  ารเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ พรบ.น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักงเพล  
 
 
 
 

2 รมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านชุมชุน ทางหลวงหมายเลข 1345 ตอน ทางเข้าแม่ใจ ตอน 2 ระหว่างวันที่ 29 ก.พ 59 - 7 มี.ค 59.

 
 

3.จังหวัดพะเยา โดยแขวงทางหลวงพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำการพัฒนาเส้นทางหลวงหมายเลข 1093 จากพะเยาไปจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ตอน สบบง-ขุนห้วยไคร ระหว่างที่ 29 ก.พ 59 - 7 มี.ค 59

 
     

 

..........................................................................
********บุคลากรแขวงการทางพะเยา*******
โครงสร้างองค์กรแขวงทางหลวงพะเยา
คณะผู้บริหารแขวงทางหลวงพะเยา
บุคลากรในสังกัดแขวงทางหลวงพะเยา
....... ฝ่ายปฏิบัติการ
....... ฝ่ายวิศวกรรม
....... ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เส้นทางในความควบคุม
กรมทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แขวงทางหลวงแพร
แขวงทางหลวงน่าน 1
แขวงทางหลวงน่าน 2